• Avizul Tehnic de Racordare

 • Avizul tehnic de racordare

  Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
  Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.
  Detinatorii de retele electrice de interes public, altii decat operatorii de retea, precum sip ersoanele care detin o retea electrica ce era existenta la data intrarii in vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, emit avize tehnice de racordare unor solicitanti numai dupa actualizarea de catre operatorul de retea, in prealabil, a avizului tehnic de racordare propriu conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) si ale art. 16.
  Avizul tehnic de racordare emis de catre operatorul de retea contine conditiile tehnicoeconomice de racordare la retea, respectiv, dupa caz, urmatoarele:
  a) puterea aprobata pentru racordare si evolutia acesteia?

  b) descrierea solutiei de racordare, care include lucrarile pentru realizarea racordarii, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare si a lucrarilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau intarirea retelei electrice in amonte de punctul de racordare, impuse de realizarea sau de modificarea instalatiei de racordare respective?

  c) obligatiile solicitantului de indeplinire a unor conditii specifice pentru racordare?

  d) cerintele de monitorizare si de reglaj, inclusiv interfata cu sistemele informatice de monitorizare, comanda si achizitie de date (SCADA) si de telecomunicatii?

  e) datele de inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii?

  f) tariful de racordare?

  g) nivelul de continuitate a alimentarii asigurat de reteaua electrica in punctul de delimitare?

  h) obligatiile solicitantului legate de participarea sa la mentinerea sigurantei in functionare a SEN si la restaurarea functionarii SEN dupa o cadere totala sau partiala a acestuia?

  i) cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem sau catre operatorii de distributie?

  j) cerinte privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica?

  k) obligatia incheierii conventiei de exploatare, la solicitarea operatorului de retea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea si intretinerea instalatiilor, urmarirea consumului si reducerea acestuia in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN?

  l) cerinte pentru echipamentele principale de masurare, control, protectie si automatizare din instalatiile utilizatorului?

  m) cerinte privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport sau de distributie prestat utilizatorului de catre operatorul de retea?

  n) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare?

  o) alte conditii, in functie de cerintele specifice solicitantului, posibilitatile oferite de caracteristicile si starea retelelor existente sau impuse de normele in vigoare la data emiterii avizului.

  (2) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de retea este obligat sa respecte un continutcadru, in functie de categoria de utilizator, conform reglementarilor autoritatii competente.

  Avizul tehnic de racordare emis isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:
  a) expira perioada pentru care a fost emis?

  b) se modifica datele locului de producere sau de consum ori ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu), care au stat la baza emiterii lui?

  c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica?

  d) in termen de 6 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordeaza la retelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare si pentru locurile de producere cu putere totala instalata mai mare de 10 MW, respectiv 3 luni de la emitere, pentru utilizatorii racordati la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune, daca nu a fost achitat tariful de racordare si nu a fost incheiat contractul de racordare sau, dupa caz, contractul pentru transportul, distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica.

  (2) Operatorul de retea poate prelungi cel mult o data cu inca 6 luni, respectiv 3 luni, dupa caz, termenele prevazute la llit. d), daca nu sau
  modificat datele care au stat la baza emiterii avizului tehnic de racordare, iar solutia si tariful de racordare stabilite sunt in continuare valabile.

  Click to rate this post!
  [Total: 6 Average: 4.3]