• Documentele necesare pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare

 • Care sunt documentele necesare pentru obtinerea avizului tehnic de racordare?
  Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria utilizatorului din care face parte solicitantul. In functie de aceasta, documentatia va cuprinde dupa caz:
  a. avizul de amplasament, in copie;
  b. studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea sau Fisa de solutie (in cazul solutiilor evidente si pentru consumatorii casnici);
  c. datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;
  d. certificatul de urbanism, in copie si in original, care se restituie;
  e. plan de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum/producere, atat pentru constructiile existente, cat si pentru constructiile noi sau extinderi?pentru constructiile noi sau modificari la cele existente, planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficienta schita de amplasament, cu coordonatele din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
  f. actele societatii, dupa caz: certificat de inmatriculare, cod fiscal sau certificat de inregistrare;
  g. act de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/cladirii in care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita avizul tehnic de racordare, in copie si in original, care se restituie. In cazul spatiilor inchiriate este necesar si acordul proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice.
  Pentru toate categoriile de instalatii, in documentatie se vor specifica cerintele privind nivelul de siguranta in punctul de delimitare pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica.
  Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea:
  a). direct
  b) prin imputernicit legal
  c). prin proiectant de specialitate
  d). prin furnizor

  Click to rate this post!
  [Total: 5 Average: 5]